bammerr.gif (651 bytes)ToonTalk Information bammerl.gif (644 bytes)
wm 19/6/99